Page 1 - Списание Върхове - бр. 9
P. 1

м у л т и м е д и й н о  с п и с а н и е  з а  п л а н и н и

    ЛХОТЦЕ                                                                                     бр.I’2011    първият български осемхилядник


    маршрутът на Дружбата


    КОМ-ЕМИНЕ    километър и половина полет над земята                                                         МАЯ АРАПИТ    по ТРОЛЕЯ НА ГИНЕС                                                                          отвън и отвътре
   1   2   3   4   5   6