fbpx

Търси се стопанин за ЦПШ „Мальовица“

Българският туристически съюз обяви процедура за стопанисване и управление на учебен център ”Мальовица”. Срокът за подаване на заявленията е 1 месец смятано от 15 август.

В конкурсът могат да участват само юридически лица. Те трябва да докажат липса на задължения към държавата, общините, по договори към БТС, както и да предоставят удостоверение от Агенцията по вписванията, че ЮЛ не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Законните представители на ЮЛ-кандидати следва да не са осъждани с влезли в сила присъди за престъпления, за които е наложено наказание лишаване от свобода, или да им е отнето правото да упражняват професионалната си дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган.

ЮЛ трябва да декларират липса на съдебни спорове по договори с подобно естество, при които участникът е бил осъден да заплаща обезщетения през последните 3 години, както и да нямат висящи съдебни производства по договори с подобно естество.

Участникът трябва да е в състояние да докаже достъп до (или разполагаемост) финансови ресурси, имущество необременено от тежести, кредитни линии и други финансови средства за да покрие ангажиментите по Договора, предмет на процедурата, а именно – инвестиции в размер на не по – малко от 600 000 лева с ДДС за период от 1 година, считано от датата на сключване на договора и минимум още не по – малко от 600 000 лева с ДДС лева до края на договора.

Преди сключване на Договора, Участникът трябва да предостави гаранция в размер на 20 (двадесет) % от стойността на предложената от спечелилия кандидат инвестиция за първата година под формата на паричен депозит по сметка на БТС, безусловна банкова гаранция или застраховка със срок от една година. Гаранцията се освобождава в срок до 5 /пет/ работни дни от реализиране на инвестицията. При неспазване на инвестиционната програма за първата година БТС ще има право да усвои частта от неизпълнението.

ЮЛ следва да декларира и докаже опит, през последните 2 (две) години по договори с подобно естество, за стопанисване и управление на туристически обекти (минимум 1 обект за последните 2 години), организиране на спортни състезания, събития и мероприятия(снимки, писма, адреси на изграденото от кандидатите).

ЮЛ следва да разполага с персонал с подходяща квалификация и опит, за извършване на дейността. Трудов стаж в областта на експлоатация и строителство на места за настаняване и опит в спортно – туристическата дейност и туризма е предимство.

Участникът да предостави Техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд, с описание на ресурсите. Следва да включва предложение за функционирането и развитието на Планинската спасителна школа и работата на обекта по предназначение (Учебен център), План за развитие и облагородяване на околното пространство.

 

Валерия Динкова

[email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.