fbpx

Позиция на Федерацията по спелеология, относно Закона за пещерите

На пръв поглед, огласената на страницата на порталът „Върхове” декларация против закона за пещерите преследва благородни цели! Фактически обаче, представяйки неверни и неточни твърдения и факти, нейните автори целят дескридитират усилията на Българската федерация по спелеология, нейната комисия по опазването на пещерите и стотици български пещерняци за приемането на закона за пещерите. По този начин те искат да  забавят процесът на разглеждане и приемане на проектозакона при което, разрухата  и унищожение на около 4 800 от 6-те хиляди български ще придобие лавинообразен характер! В тази връзка държим да направил няколко важни уточнение, а именно:

Конституция на република България Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

………………………………..

(5) Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат със закон.

(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.

Закона за държавната собственост: Чл. 2. (1) Собствеността на държавата е публична и частна. (2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Публична държавна собственост са: 1. обектите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна държавна собственост; http://www.bcnl.org/doc.php?DID=15

Желателно е природозащитната общност да се запознае със законодателствата , международните конвенции по които България е страна, директивите на ЕС и практиките за  опазване на карста и пещерите в европейски и световен мащаб – за справки ползвайте: http://www.helictit.info/?act=articles&id=12669462769195 Даването на пещерите на концесия не перецедент, а европейска и световна практика. За становището на експерт еколозите по този въпрос може да разбере на:

Прочети  Кино, Витоша и приказки

http://wiki.ekoekspert.com/tiki- index.php?page=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F

Според нас  именно настоящето беззаконие създава условия за  извършването на безнаказани разрушителни действия в карстовите райони и пещерите!

Проектозаконът получи възможност за публичен дебат. В изготвянето му взеха  участие  специалисти от  следните от институциите:  ст.н.с. Петър Берон д-р от Национален природонаучен музей при БАН, ст.н.с.Алексей Бендерев д-р, професор.Стефан Шанов от Геологическия институт на БАН, н-с Петър Стефанов от Географския интситут на БАН. Законът беше обсъждан от пещерняшката общност на специално организирана за целта среща, а в последствие и дискутиран във форум в сайта на федерацията вижте:

http://old.speleo-bg.com/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=66&forum=14 и нито един клуб – колективен член на Българската федерация по спелеология не се обявил устно или писмено против него! Законът за пещерите  е санкциониран от висшият орган на управление на федерацията , а именно Общото й събрание още на 12.03.2005, на който присъстваха делегати от 26-те  от  всичките 27 редовно отчетени (към посочената дата)  колективни членове на Българската федерация по спелеология. Тогава беше взето единодушно следното решение:

Общото събрание на БФСп (Българската федерация по спелеология) застава зад представения от колектива на БФСп проектозакон за пещерите и препоръчва на Управителния съвет на БФСп да отговаря на всякакви нападки към него”. Заинтересованите биха могли да се запознаят с оригиналът на цитираният текст в офиса на федерацията!

Атака срещу желанието ни час по-скоро да се вземат законодателни мерки срещу унищожаването на българските пещери беше предприета и от печатния орган на  БТС!  В  стил познат от близкото минало се хвърля сянка на съмнение върху безкористните усиля на членовете на федерацията за защитят подземното ни богатство, както и недоказуеми обвинения, че законът преследва нечисти цели! Инструментите за манипулиране на общественото мнение включват излагането на неверни данни  относно организационното състояние на Българската федерация по спелеология, броят и имената стопанисваните от БТС пещери. Връхната си точка  манипулациите  достигат с твърдението,  че в България за почистването на пещерите се грижат екологичните организации, а не пещерните клубове. За съжаление поради не информираност относно законодателната защита на пещерите в световен мащаб  хората на БТС предлагат законът за пещерите да се трансформира в Закон за карста и карстовите образувания, какъвто поради изключителната си сложност,  световната практика не познава!

Прочети  Николай Петков с разказ за преживяното на о-в Ливингстън

Алексей Жалов

зам.-председател на БФСп

Валерия Динкова

[email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.